Projekt Grantowy
Bridge Alfa

Spółka First 11 S.A. realizuje projekt badawczo-rozwojowy w ramach Umowy o wsparcie (powierzenie grantu) zawartej w dniu 20.11.2017r. z Augere Health Food Fund Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie oraz Narodowym Centrum Badań i Rozwoju z siedzibą w Warszawie dofinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Działania 1.3 Prace B+R finansowane z udziałem funduszy kapitałowych Poddziałania 1.3.1 Wsparcie Projektów badawczo-rozwojowych w fazie preseed przez fundusze typu proof of concept – Bridge Alfa, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Tytuł projektu: First 11.
Cel projektu: Projekt ma na celu wytworzenie algorytmów dających możliwość automatycznego i wczesnego wykrycia potencjalnych problemów zdrowotnych oraz ich implementacje do tworzonego systemu analityki ruchu zawodnika piłki nożnej i przetestowanie jego działania.
Planowane efekty: Efektem realizacji projektu będzie opracowanie algorytmów dających na podstawie danych z sensorów możliwość automatycznego i wczesnego wykrycia potencjalnych problemów zdrowotnych sportowców i ich implementację w systemie analityki ruchu zawodnika piłki nożnej opracowywanego przez First11 S.A., a poprzez realizację dodatkowej funkcjonalności produktu, wsparcie jego komercjalizacji.
Wartość projektu: 500 000,00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 400 000,00 PLN

Spółka First 11 S.A. realizuje projekt badawczo-rozwojowy w ramach Umowy o wsparcie (powierzenie grantu) zawartej w dniu 30.07.2018r. z Augere Health Food Fund Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie oraz Narodowym Centrum Badań i Rozwoju z siedzibą w Warszawie dofinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Działania 1.3 Prace B+R finansowane z udziałem funduszy kapitałowych Poddziałania 1.3.1 Wsparcie Projektów badawczo-rozwojowych w fazie preseed przez fundusze typu proof of concept – Bridge Alfa, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Tytuł projektu: Scouting - First 11.
Cel projektu: Projekt ma na celu stworzenie algorytmów umożliwiających profilowanie i rekrutację zawodnika w oparciu o dane treningowe i meczowe gromadzone przez sensory First11 (np. szybkość biegu, siłą uderzenia) oraz dane biometryczne (wzrost, wiek, waga) wprowadzane ręcznie przez użytkownika (trenera lub skauta) za pośrednictwem platformy First11. Rozwiązanie umożliwi odnajdywanie zawodników o predyspozycjach do gry na określonych pozycjach już na etapie wczesnego rozwoju. Dodatkowo włączenie w system informacji o predyspozycjach do kontuzji będzie umożliwiało dokonywanie bardziej obiektywnych decyzji w zakresie rozwoju zawodnika. W ramach projektu zostanie wdrożony mechanizm motywujący użytkowników do pożądanych zachowań na bazie grywalizacji.
Planowane efekty: Efektem realizacji projektu będzie:

  • Oprogramowanie umożliwiające wyszukiwanie zawodników według określonych parametrów
  • Opracowanie zestawu najbardziej pożądanych kryteriów wyszukiwania (na bazie badań przeprowadzonych wspólnie z przedstawicielami branży – skautami, menedżerami, trenerami piłkarskimi)
  • Wypracowanie „profili” zawodników o predyspozycjach do grania na poszczególnych pozycjach
  • Wdrożenie mechanizmów motywujących użytkowników do pożądanych zachowań na bazie grywalizacji, mających na celu motywowanie użytkowników do podejmowania takich działań, które będą prowadziły do oczekiwanych rezultatów sportowych, prowadząc bezpośrednio do wzrostu aktywności fizycznej wśród użytkowników aplikacji.

Wartość projektu: 1 000 000,00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 800 000,00 PLN