FIRST11

REGULAMIN KORZYSTANIA Z APLIKACJI FIRST 11


 1. §1 Postanowienia ogólne
  1. Niniejszy regulamin Aplikacji FIRST11 (dalej: „Regulamin”) określa warunki i zakres korzystania z aplikacji FIRST11 przeznaczonej do używania na urządzeniach mobilnych oraz urządzeniach stacjonarnych (dalej: „Aplikacja”) i stanowi regulamin w rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2017 r., poz. 1219).
  2. Właścicielem Aplikacji, a także usługodawcą świadczonych za pośrednictwem Aplikacji usług jest First 11 Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie przy ul. Longinusa Podbipięty 29B, 31-980 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000682883, NIP 675-159-65-74, REGON 367549440 (dalej: „Usługodawca”).
  3. Kontakt z Usługodawcą jest możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: support@first11.co.
  4. Użytkownikami mogą być osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych. Użytkownikami mogą być osoby, które ukończyły 13 rok życia, ale nie ukończyły 18 lat w zakresie, w jakim mogą nabywać prawa, zaciągać zobowiązania i wykonywać inne czynności prawne, zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa.
  5. Usługi świadczone przez Usługodawcę skierowane są do osób fizycznych o co najmniej ograniczonej zdolności do czynności prawnych, które poprzez Aplikację zainstalowaną na urządzeniu mobilnym bądź za pośrednictwem urządzenia stacjonarnego korzystają z oferowanych przez Aplikację funkcjonalności (dalej: „Użytkownik”).
  6. Usługi świadczone za pośrednictwem Aplikacji polegają w szczególności na:
   • rejestracji danych Użytkownika;
   • prowadzeniu Konta Użytkownika;
   • analizie zarejestrowanych danych;
   • prezentowaniu osiągnięć;
   • analizie aktualnych i historycznych osiągnięć;
   • weryfikacji postępów z założonymi celami;
   • publikowaniu i możliwości przeglądania opublikowanych postów w sieci obserwatorów;
   • tworzeniu i możliwości uczestniczenia w stworzonych drużynach;
   • tworzeniu i możliwości uczestniczenia w organizowanych wydarzeniach;
   • możliwości obserwacji profili innych Użytkowników;
  7. Pobieranie Aplikacji na urządzenia mobilne jest możliwe za pośrednictwem sklepu internetowego: App Store (dla systemu iOS) oraz Sklep Play (dla systemu Android). Korzystanie z Aplikacji na urządzeniu stacjonarnym możliwe jest poprzez stronę Internetową https://app.first11.co .
  8. Zawarcie z Usługodawcą umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w ramach korzystania z Aplikacji następuje z chwilą dokonania rejestracji Użytkownika w Aplikacji.
  9. Użytkownik obowiązany jest do pokrywania we własnym zakresie kosztów transmisji danych wymaganych do pobrania, instalacji, uruchomienia i korzystania z Aplikacji na urządzeniu mobilnym bądź stacjonarnym.
  10. Aplikacja oraz wszelkie zawarte w niej treści, a także logotypy, elementy graficzne i znaki towarowe, stanowią przedmiot praw wyłącznych Usługodawcy i podlegają ochronie prawnej. Z chwilą pobrania Aplikacji, Usługodawca udziela Użytkownikowi licencji na korzystanie z niej zgodnie z przeznaczeniem. Udzielona licencja nie upoważnia Użytkownika do udzielania dalszych licencji. Użytkownik nie jest uprawniony do zwielokrotniania, sprzedaży lub wprowadzania Aplikacji bądź jej fragmentów do obrotu w inny sposób.
 2. §2 Wymagania techniczne dostępu do aplikacji
  1. Do korzystania z Aplikacji wymagane jest posiadanie urządzenia mobilnego spełniającego wymagania techniczne wskazane w pkt 2.2.1. lub komputera stacjonarnego/laptopa spełniającego wymagania techniczne wskazane w pkt 2.2.2.
  2. W celu prawidłowego uruchomienia i korzystania z Aplikacji urządzenie musi spełniać łącznie następujące wymagania techniczne:
   1. dla urządzenia mobilnego:
    • aktywne połączenie Internetowe;
    • aktywną usługę GPS;
    • aktywny moduł Bluetooth Low Energy
    • dla wersji Aplikacji pobranej ze sklepu App Store – system iOS w wersji minimum 10.3 lub dla wersji Aplikacji pobranej ze Sklepu Play – system Android w wersji minimum 5.0;
   1. dla komputera stacjonarnego/laptopa:
    • aktywne połączenie Internetowe;
    • Na komputerach z systemem operacyjnym Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 posiadanie następującej przeglądarki:
     • Google Chrome - najnowsza stabilna wersja
     • Mozilla Firefox - najnowsza stabilna wersja
     • Microsoft Edge - najnowsza stabilna wersja
    • Na komputerach Apple z systemem operacyjnym mac OS posiadanie następującej przeglądarki:
     • Apple Safari - najnowsza stabilna wersja
    • Wymagania odnośnie konfiguracji przeglądarki:
     • włączona obsługa ciasteczek (cookies)
     • włączona obsługa JavaScript
 3. §3 Rejestracja użytkownika
  1. Rejestracja w Aplikacji jest dobrowolna i bezpłatna.
  2. Dla celów przeprowadzenia rejestracji Usługodawca udostępnia formularz rejestracyjny.
  3. Rejestracja następuje poprzez:
   1. uzupełnienie wymaganych danych przewidzianych w formularzu rejestracyjnym:
    • imię;
    • nazwisko;
    • adres e-mail;
    • hasło zawierające co najmniej 8 znaków;
   2. akceptację Regulaminu;
   3. wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych na cele rejestracji;
   4. zatwierdzenie wprowadzonych danych przyciskiem „Rejestruj” bądź jego odpowiednikiem w innym języku.
  4. Użytkownik ma dostęp do wprowadzonych danych i możliwość ich edytowania w dowolnej chwili.
  5. Wypełnienie formularza rejestracyjnego może nastąpić także w sposób zautomatyzowany przy wykorzystaniu konta Użytkownika prowadzonego za pośrednictwem serwisu Facebook, integracja taka nie jest jednak konieczna do korzystania z Aplikacji. W takim przypadku rejestracja odbywa się poprzez przekierowanie na serwis Facebook przy jednoczesnym wykorzystaniu danych dostępowych Użytkownika do serwisu Facebook. W przypadku wykorzystania tego sposobu rejestracji Konto zostaje powiązane z profilem Użytkownika w serwisie Facebook. Użytkownik może w każdym czasie usunąć integrację z serwisem Facebook.
  6. Każdorazowe zalogowanie się do Aplikacji oznacza akceptację treści Regulaminu w najbardziej aktualnej wersji, dostępnej na stronie internetowej http://first11.co/terms-and-conditions.html lub w Aplikacji.
  7. Użytkownik ma możliwość usunięcia swojego Konta w każdym momencie.
 4. §4 Zasady korzystania z aplikacji
  1. Użytkownicy są zobowiązani do korzystania z Aplikacji w sposób zgodny z obowiązującym prawem, Regulaminem i regulaminami sklepów, z których Aplikacja została pobrana, a także z zasadami współżycia społecznego, w tym ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet i aplikacji mobilnych.
  2. Użytkownicy są zobowiązani w szczególności do:
   1. korzystania z Aplikacji i Urządzenia w sposób niezakłócający jej funkcjonowania;
   2. korzystania z Aplikacji i Urządzenia w sposób nieuciążliwy dla innych użytkowników oraz Usługodawcę, z poszanowaniem dóbr osobistych osób trzecich i wszelkich innych przysługującym im praw;
   3. korzystania z wszelkich informacji i materiałów udostępnionych za pośrednictwem Aplikacji jedynie w zakresie dozwolonego użytku.
  3. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż korzystanie z oprogramowania blokującego wyświetlanie reklam może negatywnie wpłynąć na sposób korzystania z Aplikacji. Całkowicie zabronione jest wykorzystywanie przez Użytkownika w ramach Aplikacji wirusów, botów bądź innych kodów, plików lub programów, które mogą przerwać, naruszyć lub ograniczyć możliwość korzystania z Aplikacji.
  4. Użytkownicy są zobowiązani niezwłocznie powiadomić Usługodawcę o każdym przypadku naruszenia ich praw w związku z korzystaniem z Aplikacji.
 5. §5 Odpowiedzialność usługodawcy
  1. Usługodawca prowadzi bieżący nadzór nad technicznym funkcjonowaniem Aplikacji, zapewniając poprawność jej działania.
  2. Użytkownik korzysta z Aplikacji dobrowolnie, na własną odpowiedzialność i powinien zapewnić możliwość poprawnego funkcjonowania Aplikacji w zakresie, w jakim jest to zależne od Użytkownika (np. prawidłowe funkcjonowania urządzenia mobilnego, stosowanie ustawień umożliwiających odbieranie bieżących powiadomień z Aplikacji itp.).
  3. Usługodawca nie deklaruje nieprzerwanego dostępu do Usług i niezawodności wyników uzyskanych dzięki korzystaniu z Aplikacji.
  4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za ograniczenia lub problemy techniczne w systemach teleinformatycznych, z których korzystają urządzenia Użytkowników, a które uniemożliwiają lub ograniczają użytkownikom korzystanie z Aplikacji i oferowanych za jej pośrednictwem usług.
  5. Usługodawca informuje, że szczególne zagrożenia związane z korzystaniem Usługi wiążą się z działalnością osób zmierzających do włamania się zarówno do systemu Usługodawcy (np. ataki na jego witryny), jak i Użytkownika. Użytkownik przyjmuje zatem do wiadomości, że mimo stosowania przez Usługodawcę rozmaitych, nowoczesnych technologii nie istnieje perfekcyjne zabezpieczenie chroniące przed opisanymi wyżej niepożądanymi działaniami.
 6. §6 Zakończenie korzystania z aplikacji
  1. Użytkownicy mogą w dowolnym czasie zaprzestać korzystania z Aplikacji, w szczególności wówczas, gdy nie zaakceptują zmian wprowadzonych w Regulaminie, Polityce Prywatności lub aktualizacji Aplikacji. Zaprzestanie korzystania z Aplikacji wymaga jej usunięcia z urządzenia Użytkownika.
  2. W przypadku stwierdzenia, że Użytkownik dopuszcza się działań zabronionych prawem lub Regulaminem, albo naruszających zasady współżycia społecznego lub godzących w usprawiedliwiony interes Usługodawcy a w szczególności jego dobre imię, Usługodawca może podjąć wszelkie prawem dozwolone działania, w tym ograniczyć możliwość korzystania przez użytkownika z Aplikacji i świadczonych za jej pośrednictwem usług.
 7. §7 Reklamacje
  1. Reklamacje związane z korzystaniem z Aplikacji oraz ze świadczeniem za jej pośrednictwem Usług należy zgłaszać Usługodawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej: support@first11.co
  2. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać:
   • imię;
   • nazwisko;
   • adres e-mail;
   • nazwę i model urządzenia, na którym wystąpił problem;
   • nazwę i wersję systemu operacyjnego urządzenia, na który wystąpił problem, wersja systemu operacyjnego powinna zostać podana w sposób jak najbardziej szczegółowy;
   • opis przedmiotu reklamacji;
  3. W terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji Usługodawca rozpatrzy reklamację oraz poinformuje Użytkownika, za pomocą poczty elektronicznej, o sposobie jej rozpatrzenia. W sytuacji, gdy podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, Operator zwraca się przed rozpatrzeniem reklamacji do Użytkownika o jej uzupełnienie. Czas udzielania dodatkowych wyjaśnień przez użytkownika przedłuża okres rozpatrywania reklamacji.
 8. §8 Postanowienia końcowe
  1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1219 ze zm.), ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016, poz. 926 ze zm.) oraz ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2017, poz. 1132 ze zm.) z wyłączeniem usług z udziałem konsumentów – w zakresie, w jakim ochronę praw konsumentów zapewniają przepisy odrębne.
  2. Usługodawca może w dowolnym momencie dokonać zmiany postanowień Regulaminu. O zmianie Regulaminu Użytkownik zostanie poinformowany z przynajmniej 7-dniowym wyprzedzeniem na adres e-mail podany przy rejestracji, a także za pomocą komunikatu w Aplikacji. Zmiany obowiązują od momentu wskazanego w zawiadomieniu o zmianie Regulaminu.
  3. Jeżeli Użytkownik uzna jakiekolwiek zmiany Regulaminu za niemożliwe do przyjęcia, zobowiązany jest do niezwłocznego zaprzestania korzystania z Usług. Dalsze korzystanie z Aplikacji po wejściu w życie zmian uważane jest za zaakceptowanie Regulaminu w zmienionym brzmieniu.